ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM PHI

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Nam Phi

– Địa chỉ: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, Republic of South Africa.

– Điện thoại: + 27 (0)12 362 8119 và + 27 (0)12 362 8118

– Lãnh sự khẩn cấp: Tel    :+27 (0)622 307 763            ​Email: t_thanh_2000@yahoo.com

– Fax: + 27 (0)12 362 8115

– Email: embassy@vietnam.co.za

– Website: www.vietnamembassy-southafrica.org

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

  1. Ông Vũ Văn Dũng:Đại sứ

ĐT: +27 (0)12 362 8119

Fax: + 27 (0)12 362 8115

Email: embassy@vietnam.co.za

  1. Ông Trần Trọng Thanh: Bí thư thứ nhất

ĐT: +27 (0)12 362 8119 (102)

Di động: +27 (0)622 307 763

Fax: +27 (0)12 362 8115

Email: t_thanh_2000@yahoo.com

  1. Bà Phương Phương Linh: Bí thư thứ ba

ĐT: +27 (0) 12 362 8119 (100)

Di động: + 27 (0) 844 401 256

Fax: +27 (0) 12 362 8115

Email: pplinh9@gmail.com

4.Ông Nguyễn Đức Quang: Bí thư thứ ba

ĐT: + 27 (0) 12 362 8119 (103)

Di động: +27 (0) 61 875 3118

Fax: +27 (0) 12 362 8115

Email: ducquangbng@gmail.com

  1. Ông Đào Mạnh Đức:Bí Thư thứ Ba

ĐT: +27 (0) 12 346 8083

Di động: +27 (0) 762 841 318

Fax: +27 (0) 12 346 8507

Email: daomanhduc@gmail.com

  1. Ông Phạm Duy Phê:Tùy viên Quốc phòng
  1. Ông Văn Việt Cường​:Phó Tùy viên Quốc phòng

ĐT: +27 (0)12 460 8863

Di động: +27 (0) 64 303 9909

Fax: +27(0)12 460 8872

email: deputydefence.vn@yahoo.com

  1. Ông Nguyễn Văn Sơn:PhóTùy viên Quốc phòng

ĐT: +27 (0)12 460 8863

Di động: +27(0)84 539 4200

Fax: +27(0)12 460 8872

email: sonnguyenvan05@gmail.com

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 9:00 – 17:00