Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nam Phi

Địa chỉ: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, Republic of South Africa.
Điện thoại: + 27 (0)12 362 8119 và + 27 (0)12 362 8118
Lãnh sự khẩn cấp: Tel    :+27 (0)622 307 763            Email: t_thanh_2000@yahoo.com
Fax: + 27 (0)12 362 8115
Email: embassy@vietnam.co.za
​Website: www.vietnamembassy-southafrica.org​